Op deze pagina vind je achtereenvolgens de Algemene voorwaarden en de Verwerkersovereenkomst.

Algemene voorwaarden

Betrekking hebbende op de diensten, online software en/of uitvoering van opdrachten en overeenkomsten verricht door Bokkz.

1. Definities
1.1. Account: persoonlijk profiel dat exclusief door jou wordt aangemaakt nadat je je hebt aangemeld voor de Dienst.
1.2. Bokkz: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bokkz B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 59008989.
1.3. Dienst: de dienst die Bokkz online verleent als bedoeld in artikel 3.
1.4. Gebruiker: de persoon of organisatie die gebruik maakt van de Dienst.
1.5. Gegevens: al het materiaal dat de Gebruiker ter beschikking stelt aan Bokkz om gebruik te maken van de Dienst en de daaruit herleide stukken.
1.6. Informatie: al het materiaal, inclusief adviezen, dat Bokkz op de Website plaatst en via de Dienst toegankelijk maakt, met uitzondering van Gegevens.
1.7. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectueel eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
1.8. Website: het besloten deel van de website van Bokkz, dat zich bevindt op https://www.bokkz.nl/ of https://www.leukerenmakkelijker.nl, inclusief alle subdomeinen.

2. Je accepteert de algemene voorwaarden
2.1. De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Dienst.
2.2. Bokkz is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele gebruiksvoorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de Dienst onder je aandacht gebracht.

3. Je mag van Bokkz verwachten dat je je aangifte inkomstenbelasting kan invullen en verzenden en je overige rechten kunt berekenen
3.1. De Dienst omvat, onder meer, de mogelijkheid om je aangifte inkomstenbelasting in te vullen en te versturen aan de Belastingdienst. De Dienst omvat de mogelijkheid om je recht op andere inkomensafhankelijke rechten te berekenen en, in enkele gevallen, geautomatiseerd aan te vragen. De Dienst omvat daarnaast onder andere de opslag van gegevens, standaard adviezen en de mogelijkheid iemand toegang te verlenen tot door jou gemaakte berekeningen.

4. Je maakt geen nep-account aan en houdt je wachtwoord geheim
4.1. Om volledig gebruik te kunnen maken van de Dienst moet je een Account aanmaken op de manier zoals beschreven op de Website. Je staat er jegens Bokkz voor in dat de informatie die je bij het aanmaken of wijzigen van je Account verstrekt compleet, waarheidsgetrouw, juist en actueel is. Tijdens de registratie moet je een e-mailadres opgeven waarmee toegang kan worden verkregen tot je Account.
4.2. De Gegevens die je tijdens en na het registratieproces verstrekt zullen worden opgeslagen in een database en worden verwerkt in overeenstemming met ons privacybeleid.
4.3. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van je combinatie e-mailadres en wachtwoord. Je bent dan ook aansprakelijk voor al het gebruik dat via je Account van de Dienst wordt gemaakt. Zodra je weet hebt of reden hebt te vermoeden dat een e-mail adres en/of wachtwoord in handen is/zijn gekomen van onbevoegden, moet je Bokkz daarvan op de hoogte stellen, onverminderd je eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van je wachtwoord.

5. Je maakt geen misbruik van Bokkz
5.1. Je aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteit, Informatie en overige eigenschappen bevat zoals je die aantreft in de Dienst op het moment van gebruik. Bokkz sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit, juistheid en volledigheid van de Dienst.
5.2. Je staat er jegens Bokkz voor in dat je gerechtigd bent om van de Dienst gebruik te maken en dat je zal handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de Dienst is volledig voor eigen rekening en risico.
5.3. Je bent zelf verantwoordelijk voor de activiteiten, waaronder het invullen van Gegevens, die je via de Dienst verricht.

6. Je probeert Bokkz geen schade toe te brengen
6.1. Onverminderd de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden mogen de activiteiten, waaronder mede het plaatsen van Gegevens, die je verricht met behulp van de Dienst, niet:
1.a. op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn;
1.b. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van Bokkz te omzeilen;
1.c. onredelijk of disproportioneel beslag op de infrastructuur van de Website leggen of de functionaliteit(en) van de Dienst belemmeren;
1.d. bestaan uit het aannemen van een valse identiteit of het ten onrechte suggereren dat je bij Bokkz betrokken bent;
1.e. een commercieel karakter hebben;
1.f. in strijd zijn met enige geldende wet- en regelgeving of naar het oordeel van Bokkz in strijd met de openbare orde of goede zeden;
1.g. in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden, het privacyreglement van Bokkz of enig ander juridisch document dat van toepassing is verklaard middels deze gebruiksvoorwaarden;
1.h. inbreuk maken op rechten van Bokkz of derden, waaronder Intellectuele Eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
1.i. de belangen en goede naam van Bokkz schaden;
1.j. leiden tot uitbuiting of misbruik van anderen;
1.k. het plegen van illegale activiteiten bevorderen;
1.l. op enigerlei andere wijze indiscreet, incorrect of onrechtmatig zijn.

7. Bokkz mag voor onderhoud of wijzigingen (tijdelijk) buiten gebruik zijn.
7.1. Bokkz zal zich naar redelijkheid inspannen om de Dienst te verlenen. Ze garandeert echter niet dat de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Storingen in de Dienst kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- en/of telefonieverbinding door virussen, storingen bij iDeal, DigiD of de Belastingdienst, of andere fouten/gebreken. Bokkz is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.
7.2. De technische eisen en faciliteiten die nodig zijn om van de Dienst gebruik te kunnen maken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot hardware, internetaansluiting en/of mobiele telefoons alsmede de kosten voor het gebruik daarvan, komen voor eigen rekening.
7.3. Bokkz is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden, de Website en/of Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Website en/of Dienst.
7.4. Bokkz is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Website en/of Dienst aan te brengen.
7.5. Bokkz is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en/of verdere uitleg en zonder daarmee schadeplichtig te worden, de Website en/of Dienst te beëindigen.

8. Je moet voor Bokkz betalen, maar je zit niet vast aan een abonnement.
8.1. Bij het gebruik van de Website, kan je kiezen voor het gebruik van betaalde Diensten. De prijzen die op de Website staan vermeld, zijn prijzen per jaar. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
8.2. De kosten voor het gebruik van de Dienst, alsmede enige extra administratie- of afhandelingskosten die je voorafgaand aan je aanmelding bekend zullen worden gemaakt, dienen vooraf te worden betaald. Bokkz rekent geen extra kosten voor betalingsverkeer. Dat wil zeggen dat het totaalbedrag vooraf aan Bokkz dient te worden betaald.
8.3. Het totaalbedrag zal voorafgaand aan het starten van een aangifte worden betaald, waarna de overeenkomst tot stand komt. Eenmaal betaalde bedragen hoeven door Bokkz niet terugbetaald te worden, ook niet indien je slechts beperkt gebruik maakt van de Dienst.
8.4. Indien er in verband met de Dienst betalingen worden verricht die je niet hebt geautoriseerd, dien je Bokkz daarvan uiterlijk dertig (30) dagen na ontdekking daarvan op de hoogte te stellen. Na ommekomst van deze periode, zal de betaling als door jou geaccepteerd worden beschouwd.
8.5. Indien er in verband met de Dienst om wat voor reden dan ook nog bedragen verschuldigd zijn aan Bokkz, zal je deze binnen veertien (14) dagen na facturatie voldoen.
8.6. Bokkz behoudt zich het recht voor om prijzen voor de Dienst jaarlijks te wijzigen. Zulke wijzigingen kunnen mede inhouden het in rekening brengen van extra bedragen (voor bepaalde onderdelen van de Dienst). Indien je het niet eens bent met wijzigingen, kun je je Account te beëindigen en besluiten om niet over te gaan tot een vervolgaankoop.
8.7. Bij niet of niet-tijdige betaling is vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente, waarbij een eenmaal ingegane maand wordt gerekend als een volle maand.
8.8. Alle (buiten-)gerechtelijke kosten, inclusief kosten ter incasso en kosten voor rechtsbijstand die Bokkz heeft moeten maken ten gevolge van de niet nakoming door jou van je (betalings)verplichting(en), komen volledig voor eigen rekening.
8.9. In geval van niet-tijdige betaling is Bokkz gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder dat voor verzuim een formele ingebrekestelling en/of redelijke termijnstelling is vereist danwel de toegang tot de Dienst op te schorten of te beperken tot aan het moment waarop je aan al je (betalings)verplichtingen heeft voldaan, betaling van kosten en rente daaronder begrepen.

9. Je bent eigenaar van de Gegevens die je invult en Bokkz mag daarmee rekenen.
9.1. Onder de voorwaarden die in deze gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, heb je in beginsel de auteursrechten en andere Intellectuele Eigendomsrechten die aan je toebehoren met betrekking tot de Gegevens. Je erkent en stemt ermee in dat je door het beschikbaar stellen van Gegevens automatisch aan Bokkz een kosteloos recht geeft om deze Gegevens te bewerken.
9.2. Gebruiker verleent Bokkz opdracht voor het verwerken van persoonsgegevens.
9.3. Bokkz verplicht zich:
3.a. de persoonsgegevens nimmer aan een derde te verstrekken, dan wel een derde toegang te verlenen tot de persoonsgegevens, zonder dat Gebruiker hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven;
3.b. de persoonsgegevens uitsluitend te verwerken in het kader van het doel van Bokkz, en de persoonsgegevens voor geen enkel ander doel te gebruiken of aan te wenden;
3.c. bij de verwerking van de persoonsgegevens zich te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en gedragscodes ter zake van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval mede begrepen de Wet bescherming persoonsgegevens; en
3.d. Gebruiker op ieder gewenst moment (behoudens situaties genoemd in artikel 7) inzage te geven in de persoonsgegevens die Bokkz van hem beschikbaar heeft.
9.4. Bokkz zal op eerste verzoek van Gebruiker opgeslagen persoonsgegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen. Bokkz zal aan dit verzoek voldoen binnen vijf werkdagen nadat het verzoek door Gebruiker is gedaan.

10. Bokkz is eigenaar van de Website en alles wat daarop staat. Je mag dat niet namaken.
10.1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Dienst en alle informatie die Bokkz aanbiedt, waaronder mede begrepen de Intellectuele Eigendomsrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, software, audiovisueel materiaal en overige materialen berusten bij Bokkz en/of haar licentiegevers.
10.2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent Bokkz je een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de Dienst te gebruiken.
10.3. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om informatie, data en bestanden, gegevens, programma’s en/of materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, of op enige andere wijze ter beschikking te stellen, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze gebruiksvoorwaarden genoemde doeleinden, tenzij Bokkz of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven, of dwingendrechtelijke regels anders bepalen.
10.4. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.
10.5. Niets in deze gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan je over te dragen. Het gebruik dat je mag maken van de Dienst is beperkt tot hetgeen in deze gebruiksvoorwaarden is beschreven. Je zult geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Bokkz, zoals het registreren van domeinnamen of merken die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop Bokkz Intellectuele Eigendomsrechten heeft. Je erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop Intellectuele Eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving.

11. Bokkz zal je Gegevens goed beveiligen
11.1. Tijdens het aanmaken van je Account en gedurende het verlenen van de Dienst, zult u (persoons)Gegevens aan Bokkz verstrekken. Deze Gegevens zullen conform het privacyreglement van Bokkz en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt.

12. Bokkz is niet aansprakelijk voor invul- en interpretatiefouten
12.1. Bokkz aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van het verlenen van de Dienst, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van Bokkz dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
12.2. Voor zover er op grond van het bepaalde in artikel 12.1 enige aansprakelijkheid op Bokkz rust, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de in het lopende kalenderjaar door jou aan Bokkz betaalde vergoedingen.
12.3. Bokkz is in ieder geval nooit aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van Gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Dienst die Bokkz verricht en/of je gebruik van de Website.
12.4. Bokkz is nimmer aansprakelijk voor (i) schade als gevolg van het niet of niet volledig invullen van de relevante gegevens; (ii) schade als gevolg van een onjuiste interpretatie van invulvelden in de Dienst (iii) schade als gevolg van het niet, niet volledig of niet tijdig verzenden of indienen van gegevens (iv) schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de Dienst; (v) schade als gevolg van jou eigen schuld; en (vi) schade als gevolg van gewijzigde wet- of regelgeving of jurisprudentie die redelijkerwijs niet verwerkt had kunnen zijn in de Dienst op het moment van gebruik daarvan door jou.
12.5. Onder schade wordt nimmer verstaan het ontvangen van tegemoetkomingen waarop (naar later komt vast te staat) geen recht bestaat.
12.6. Bokkz aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid noch verantwoordelijkheid met betrekking tot websites, producten en/of diensten van derden.
12.7. Je vrijwaart Bokkz voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit je gebruik van de Website, de Dienst en/of een schending van deze gebruiksvoorwaarden en/of enige andere rechten van derden.
12.8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat je de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Bokkz meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Bokkz vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.

13. Je zit nooit vast aan een abonnement en kan altijd je account verwijderen
13.1. Je hebt het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te stoppen en uw Account te beëindigen.
13.2. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Bokkz ten dienste staan, is Bokkz te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg, gerechtigd om uw activiteiten in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, je Account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, de Dienst te beëindigen en te weigeren om de Dienst aan jou te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien je handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden en/of Bokkz van mening is dat je handelingen schade of aansprakelijkheid kunnen toebrengen. Bokkz zal hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig zijn jegens Gebruiker.
13.3. Indien je je Account beëindigt en het gebruik van de Dienst stopt, worden je Gegevens die geregistreerd stonden bij dit Account per direct en definitief verwijderd.

14. Slotbepaling
14.1. Op deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de Dienst en de Website is Nederlands recht van toepassing.
14.2. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam.
14.3. Bokkz mag rechten en verplichtingen die uit deze gebruiksvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal je daarvan op de hoogte stellen. Indien je deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kan je het gebruik van de Dienst staken en je Account beëindigen.
14.4. Onverminderd eventueel voor Bokkz bestaande wettelijke verplichtingen om een overeenkomst tussen jou en Bokkz voor het gebruik van de Website en de Dienst te bewaren, is Bokkz niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst voor je toegankelijk te houden.
14.5. Is of worden deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijft het overblijvende gedeelte bindend.


Verwerkersovereenkomst

Betrekking hebbende op het als adviseur afnemen van de diensten van Bokkz (verwerker), bestaande uit het verstrekken van toegang tot een online aangifteprogramma en eventuele bijbehorende programma's en diensten, waarbij persoonsgegevens worden verwerkt.

De Verwerkersovereenkomst is een aanvulling op de algemene voorwaarden van Bokkz. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de online software en diensten van Bokkz, zijn alle artikelen op deze pagina van toepassing. Het akkoord op de Algemene voorwaarden geldt automatisch voor de Verwerkersovereenkomst en andersom.

 

Jij bent als adviseur klant bij Bokkz.
Je bent een natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Bokkz opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van de Overeenkomst, dan wel tot het verrichten en/of faciliteren van diensten. We noemen je hierna ook wel: Verantwoordelijke.

Wij zijn Bokkz.
Daaronder verstaan wij Bokkz B.V. en haar moedermaatschappij Bokkz Development B.V., gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te WTC Almere. Hierna te noemen: Bokkz of Verwerker,

We spreken af.
Dat deze Verwerkersovereenkomst onderdeel is van de overeenkomst tussen jou en Bokkz tot gebruik van de Bokkz software en diensten.
Dat we samen voor het gebruik van de Bokkz software een overeenkomst gesloten (voor jou als Adviseur mede nader vastgelegd in een afzonderlijke overeenkomst “Vastlegging voorwaarden gebruik aangiftesoftware Bokkz”) waar tevens de Algemene Voorwaarden van Bokkz op van toepassing zijn (gezamenlijk: “Hoofdovereenkomst”).
Dat voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst namens jou door Bokkz persoonsgegevens verwerkt worden.

Jij als Klant van Bokkz mag een groot belang hechten aan een adequate bescherming van de gegevens die je invoert in de software van Bokkz, die uitsluitend ten behoeve van de overeengekomen taken worden verwerkt en niet buiten dit verwerkingsdoel geschieden. Conform de Toepasselijke Wetgeving gaan we samen deze overeenkomst aan, die onze respectievelijke rechten en plichten uiteenzet met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (de “Verwerkersovereenkomst”).

1. Definities.
De volgende begrippen krijgen de betekenis zoals hieronder aangeduid:
– Adviseur: de persoon of organisatie die gebruik maakt van de Dienst voor zijn of haar eigen klanten (in ruime zin).
– Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van Bokkz als vermeld op onze website.
– Betrokkene of Betrokken Personen: de identificeerbare natuurlijke persoon wiens Persoonsgegevens verwerkt worden.
– Datalek: een inbreuk op de beveiliging van Persoonsgegevens die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.
– Dienst: de dienst die Bokkz online verleent als bedoeld in artikel 3 van de Algemene Voorwaarden.
– Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, die Bokkz in het kader van de Hoofdovereenkomst ten behoeve van jou verwerkt.
– Medewerker(s): de personen die door de Partijen worden gemachtigd voor de uitvoering van deze Verwerkingsovereenkomst en die onder hun verantwoordelijkheid werken.
– Subverwerker: iedere derde partij die door Bokkz kan worden ingeschakeld om ten behoeve van Bokkz Persoonsgegevens te verwerken, zonder aan het rechtstreeks gezag van Bokkz te zijn onderworpen.
– Toepasselijke Wetgeving: wetten of andere (lokale) voorschriften, verordeningen, richtlijnen of beleidslijnen, instructies of aanbevelingen van overheidsinstanties die van toepassing zijn op de verwerking van de persoonlijke gegevens, inclusief eventuele wijzigingen, vervangingen, updates of andere latere versies daarvan.
– Verwerking: iedere bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

2. Wat wij mogen verwerken.
2.1. Wij verbinden ons ertoe enkel Persoonsgegevens te verwerken voor rekening van jou als verantwoordelijke in het kader van de activiteiten, zoals omschreven in de Hoofdovereenkomst. De Hoofdovereenkomst en de Verwerkersovereenkomst bepalen gezamenlijk het onderwerp en de duur van de Verwerking.
2.2. Voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst, de voortdurende ontwikkeling van de Applicatie en voor ondersteuning van de Verwerkingsverantwoordelijke kan Bokkz voor de volledige duur van de overeenkomst de Persoonsgegevens aan de volgende Verwerkingen onderwerpen: opslaan, bijwerken of wijzigen, raadplegen, gebruiken, verzenden afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
2.3. Wij verwerken via ons aangifteprogramma de volgende soorten Persoonsgegevens: namen, adressen, woonplaatsen, e-mail, inkomensgegevens, vermogensgegevens waaronder bankgegevens en alle nadere voor een aangiftebiljet inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen van belang zijnde gegevens.
2.4. Deze Persoonsgegevens hebben betrekking op jouw klantrelaties dan wel of gegevens van jezelf of relaties van je.

3. Jouw rechten en plichten.
3.1. Jij vult via je account bij Bokkz Persoonsgegevens in en stelt deze aldus ter beschikking aan Bokkz. Jij bepaalt het doel van en de middelen voor de Verwerking en je garandeert dat de Verwerking van de Persoonsgegevens, waaronder de verzameling, gebeurt overeenkomstig de relevante Toepasselijke Wetgeving.
3.2. Indien de Medewerkers van jouw onderneming zelf Persoonsgegevens verwerken valt de verantwoordelijkheid voor de naleving van de Toepasselijke Wetgeving onder jouw eigen verantwoordelijkheid.

4. De verwerking van persoonsgegevens.
4.1. Bokkz mag enkel de Persoonsgegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst. Wij hebben geen zeggenschap over het doel van de Verwerking van Persoonsgegevens anders dan het faciliteren en maken van berekeningen voor en verzenden van aangiften inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen.
4.2. Bokkz zal de persoonsgegevens uitsluitend bekendmaken aan medewerkers en/of subverwerkers die (noodzakelijkerwijs) toegang hebben tot de persoonsgegevens voor de uitvoering van de verplichtingen onder de Hoofdovereenkomst, tenzij anders vereist door de Toepasselijke Wet.
4.3. Bokkz verwerkt geen Persoonsgegevens op een locatie buiten de Europese Economische Ruimte.
4.4. De Persoonsgegevens op back-ups genieten dezelfde bescherming als de originele Persoonsgegevens.
4.5. Wij garanderen dat onze Medewerkers uitsluitend toegang hebben tot de Persoonsgegevens voor zover dit nodig is om hun taken in het kader van de opdracht tot Verwerking uit te voeren. Wij zullen onze Medewerkers uiteraard informeren over de verplichtingen van deze Verwerkersovereenkomst.

5. De verwerking van persoonsgegevens door anderen.
5.1. Bokkz is gerechtigd om bij de uitvoering van de dienstverlening gebruik te maken van subverwerkers. Op aanvraag kan door jou informatie over subverwerkers worden opgevraagd, hetgeen wij enkel kunnen weigeren mits gegronde redenen. Wij blijven natuurlijk te allen tijde jouw aanspreekpunt
5.2. Bokkz waarborgt dat met ingeschakelde subverwerkers een overeenkomst wordt gesloten, waarin dezelfde waarborgen inzake gegevensbescherming worden overeengekomen als uiteengezet in deze Overeenkomst. Wij blijven volledig verantwoordelijk ten aanzien van jou voor de naleving door de Subverwerker van haar verplichtingen.
5.3. Daarnaast kunnen, na jouw expliciete toestemming, persoonsgegevens met subverwerkers gedeeld worden indien van aanvullende diensten gebruik wordt gemaakt.

6. Wij gaan zeer vertrouwelijk met alles om.
6.1. Bokkz is gehouden tot een vertrouwelijkheidsplicht ten aanzien van de Persoonsgegevens die in opdracht van jou als klant en Verantwoordelijke worden verwerkt. Deze geheimhoudingsplicht geldt onverkort voor de Medewerkers van Bokkz en voor eventuele Subverwerkers. Ook na het beëindigen van de verwerkersovereenkomst blijft de vertrouwelijkheidsplicht voortduren.
6.2. Deze vertrouwelijkheidsplicht geldt niet wanneer Bokkz door de Toezichthoudende Autoriteit, een wettelijke bepaling of een rechterlijk bevel verplicht wordt deze Persoonsgegevens mede te delen, wanneer de informatie openbaar bekend is en wanneer de gegevensverstrekking plaatsvindt in opdracht van jou als Verantwoordelijke.

7. Veiligheid vinden ook wij belangrijk.
7.1.. Je mag er op vertrouwen dat Bokkz de vereiste passende technische en organisatorische maatregelen neem om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen zodat de Verwerking aan de Toepasselijke Wetgeving voldoet en de rechten van Betrokkenen zijn gewaarborgd.
7.2. Bokkz hanteert een passend beschermingsniveau, rekening houdend met de stand van de techniek, de kosten van implementatie en de aard, omvang, context en doeleinden van de verwerking. Bokkz is verantwoordelijk voor het aanbrengen en / of wijzigen van het beschermingsniveau als dit noodzakelijk wordt geacht of vereist door de wet.
7.3. Bokkz is verantwoordelijk voor het aanbrengen en/of wijzigen van het beschermingsniveau als dit noodzakelijk wordt geacht onder de Toepasselijke Wetgeving of wordt verzocht door een Opdrachtgever. Eventuele extra kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.

8. Mocht er toch sprake zijn van een Datalek, dan melden we dat.
8.1. Indien wij van Bokkz een Datalek vaststellen, meldt wij jou dit zo snel mogelijk en in ieder geval binnen de 48 uur na de vaststelling. Deze melding wordt ten minste het volgende omschreven of meegedeeld:
– De aard van de inbreuk in verband met Persoonsgegevens, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van Betrokkenen en de Persoonsgegevens in kwestie;
– De waarschijnlijke gevolgen van het Datalek in verband met Persoonsgegevens;
– De maatregelen die Bokkz neemt om het Datalek aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen om de eventuele nadelige gevolgen daarvan te beperken.
8.2. Bokkz informeert je ook na een melding op basis van het vorige artikel over de ontwikkelingen betreffende het vastgestelde Datalek.
8.3. Jij dient als Verantwoordelijke zelf te beoordelen of je de Toezichthoudende Autoriteit en/of de betrokkenen daarover informeert.
8.4. Partijen dragen beide de door henzelf gemaakte kosten in verband met een melding aan de toezichthoudende autoriteit en/of Betrokkene.

9. Verzoeken van Betrokkenen of overheidsinstanties
9.1. Bokkz zal jou zo goed mogelijk assisteren bij verzoeken van Betrokken. In het geval dat een betrokkene een dergelijk verzoek richt aan Bokkz, zal Bokkz het verzoek doorsturen aan jou als Verantwoordelijke, en zal jij het verzoek verder afhandelen, tenzij expliciet anders overeengekomen.
9.2. Bokkz staat je zo goed mogelijk bij om verzoeken van overheidsinstanties te beantwoorden.
9.3. Voor de uitvoering van artikel 9.1 en 9.2 worden de door Bokkz gemaakte kosten vergoed door jou als Verantwoordelijke, tenzij anders is overeengekomen.

10. Natuurlijk werken wij mee aan een Informatieverplichting en Audit
10.1. Bokkz stelt alle informatie ter beschikking die nodig is om aan te tonen dat de verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst zijn en worden nagekomen.
10.2. Een Verantwoordelijke heeft de mogelijkheid om maximaal eenmaal per jaar op eigen kosten een audit of gegevensbeschermingseffectbeoordeling uit te (laten) voeren. Bokkz verleent alle benodigde medewerking aan audits.

11. Intellectuele eigendomsrechten
11.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de Persoonsgegevens en op de databanken met deze Persoonsgegevens komen toe aan jou als Verantwoordelijke. Deze intellectuele eigendomsrechten zijn onder andere het auteursrecht en dergelijke, Bokkz ontvangt slechts een beperkt gebruiksrecht voor zover nodig om de overeengekomen Verwerkingen uit te voeren.

12. Duur en einde van de overeenkomst
12.1. Deze Verwerkersovereenkomst treedt in werking op het moment dat je gebruik maakt van de Bokkz software en diensten en we samen daarmee de Hoofdovereenkomst sluiten. Deze Verwerkersovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van de Hoofdovereenkomst.
12.2. Partijen kunnen de Verwerkersovereenkomst niet tussentijds opzeggen.
12.3. De Verwerkersovereenkomst eindigt nadat en voor zover Bokkz alle Persoonsgegevens overeenkomstig artikel 12.4 heeft gewist. Bokkz verwijdert back-ups en kopieën, behoudens afwijkende wettelijke voorschriften en behoudens nader overeengekomen afspraken met Verantwoordelijke.
12.4. Bij beëindiging van de Hoofdovereenkomst blijven alle verwerkte Persoonsgegevens drie (3) maanden beschikbaar. De Verwerkingsverantwoordelijke is zelf verantwoordelijk voor een tijdige export van Persoonsgegevens.

13. Tenslotte nog even een paar zaken.
13.1. Deze Verwerkersovereenkomst is onderdeel van de Hoofdovereenkomst. De rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Hoofdovereenkomst en de Algemene Voorwaarden van Bokkz zijn daarom ook van toepassing op de Verwerkersovereenkomst.
13.2. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen de bepalingen in de Verwerkersovereenkomst en de Hoofdovereenkomst, gelden de bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst voor zover de bepalingen specifiek betrekking hebben op de Verwerking van Persoonsgegevens.
13.3. Deze overeenkomst vervangt alle voorgaande of bestaande afspraken tussen de partijen met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens. Deze overeenkomst kan gewijzigd worden, na gezamenlijk overleg tussen Partijen.
13.4. Overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van Bokkz is ook op de Verwerkersovereenkomst het Nederlandse recht van toepassing en geschillen worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam; dan wel, ter keuze van Bokkz, bij de bevoegde rechter van de woonplaats van Verwerkingsverantwoordelijke.

Almere, 20 mei 2018

Tjeerd Visser
Statutair tekeningsbevoegd namens Bokkz B.V.